Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635). Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka
z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia trwają 3 semestry
 • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie.

Cele kształcenia:

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę pedagogiczną i kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.Słuchacze poznają sposoby diagnozy
i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz metody i techniki terapii pedagogicznej. Poznają również techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki
i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Absolwenci nabędą także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Adresat studiów:

Studia kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Adresatami studiów jest przede wszystkim kadra pedagogiczna żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących
z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• Neurologiczno-psychiatryczne aspekty zaburzeń
• Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
• Diagnoza funkcjonalna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
• Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka
• Zaburzenia rozwojowe i trudności wychowawcze
• Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju oraz wczesnej interwencji terapeutycznej
• Projektowanie działań w obszarze WWR i ewaluacja działań zespołu
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca
• Podstawy poradnictwa i pracy z rodziną
• Metody wspomagania, terapii i rehabilitacji dziecka o specjalnych potrzebach rozwojowych
• Warsztat pracy specjalisty WWR
• Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych
• Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
• Metodyka terapii logopedycznej
• Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
• Metodyka wczesnej edukacji
• Metodyka wieloprofilowego uprawniania i organizacji współpracy w zespole interdyscyplinarnym – projektowanie, realizacja i ewaluacja programów oddziaływań wspomagających
• Stymulacja i integracja sensoryczna
• Trening umiejętności wychowawczych

Sylwetka absolwenta

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym
w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
w tym poradniach specjalistycznych.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty:

Cena za całość studiów: 3800,00 zł

Możliwość zapłaty w III ratach

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Karta zgłoszenia

  Skip to content