Galicyjska Fundacja

Kim Jesteśmy?

Galicyjska Fundacja Wsparcie, Integracja, Rozwój jest obecna na krakowskim rynku organizacji pozarządowych od lipca 2008 roku. Od początku jej działalności w obrębie celów statutowych znajdują się:

Działalność na rzecz pomocy społecznej

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym szczególnie na rzecz osób zagrożonych patologiami, ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, pomoc rodzinom zastępczym

Integracja i reintegracja zawodowa

Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

lub nieporadnych życiowo, w tym aktywizacja społeczna i zawodowa.

Działalność na rzecz osób starszych

w szczególności w wieku emerytalnym

Ochrona i promocja zdrowia

w tym promowanie i wspieranie zdrowego stylu życia, wiedzy i świadomości zdrowotnej, ekologicznej, sportu i kultury fizycznej.

Podejmowanie i wspieranie działań

działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między poszczególnymi grupami społecznymi oraz integracji międzynarodowej.

Działalność na rzecz cudzoziemców

mniejszości narodowych, etnicznych, emigrantów, imigrantów i uchodźców.

Promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych

Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szkoleń

kursów, studiów, dokształcania i podnoszenia kompetencji.

Działalność na rzecz cudzoziemców

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei kształcenia (uczenia się) przez całe życie.

Inicjowanie, popularyzacja

organizacja i wspieranie innowacyjnych rozwiązań, oraz wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym poradnictwa obywatelskiego, wolontariatu oraz arbitrażu i mediacji jak również alternatywnych metod zakończenia sporów (adr).

Współpraca i działalność na rzecz organizacji

których celami statutowymi w szczególności jest: działalność oświatowa, kulturalna, w tym w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz osób niedostosowanych społecznie.

O nas

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowej od początku istnienia fundacji przeszkolono ponad 8 000 osób (głównie kadry nauczycielskiej). W ramach działań na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych wsparciem objęto ponad 800 osób (AOON, CAS, szkolenia, wyjazdy, Kluby Seniora).

 

 

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem: 2.12/00126/200.

OH1DTP0-Copy

Zrealizowane studia podyplomowe

 

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2020 roku.

KRAKÓW

 • Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera

RZESZÓW

 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera

 

 

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2019 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej
 • Tyflopedagogika

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

ŻYWIEC

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

 

 

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2018 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

DYLĄGÓWKA

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

RACIBÓRZ

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

GUBIN

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

 

 

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2017 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

ŁÓDŹ

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

TARNÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

 

 

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2016 roku.

KRAKÓW

 • Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 
Skip to content