Terapia pedagogiczna – pedagogika korekcyjna

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643) oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie 

Cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci nabędą również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Adresat studiów

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej umożliwiające zdobycie kwalifikacji nauczyciela – pedagoga specjalnego, prowadzone jest w dwóch wariantach,

 • dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć,
  a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej w tym przypadku pedagogiki korekcyjnej – terapii pedagogicznej.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Teoretyczne podstawy pedagogiki korekcyjnej
• Psychologiczno-pedagogiczne aspekty pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych
• Organizacja instytucji w systemie wsparcia dziecka/ucznia o SPE – aspekty prawne
• Podstawy neuropsychologii
• Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się
• Zasady edukacji i terapii dziecka/ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
• Diagnoza funkcjonalna i wspomaganie rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z grupy ryzyka
• Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
• Planowanie, organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczo-pedagogicznej
• Metody terapii pedagogicznej
• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
• Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych i grupowych planów korekcyjno-kompensacyjnych
• Profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się
• Warsztat terapeuty pedagogicznego

Sylwetka absolwenta

Absolwenci po ukończeniu  studiów, zdobędą kwalifikacje nauczyciela terapii pedagogicznej. Ponadto umiejętności zdobyte w trakcie studiów będzie można wykorzystywać w terapii osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami w rozwoju procesów poznawczych. Absolwenci studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna, poznają: warsztat nauczyciela terapii pedagogicznej, praktyczne metody i formy pracy terapeutycznej z uczniami.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty

Cena za całość kształcenia – 3 800,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Karta zgłoszenia

  Skip to content