Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.
Realizacja: Kraków, Rzeszów, Ziemięcice koło Gliwic.

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie 

Cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz
w umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością, podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych  czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych  rozwiązań w tym zakresie

Adresat studiów

Studia podyplomowe w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) adresujemy do osób pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach
i ośrodkach specjalnych – sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną,
a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Oligofrenopedagogika
• Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
• Metody wspomagania oraz terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
• Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
• Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
• Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca
• Współpraca z rodziną dziecka/dorosłego z niepełnosprawnością intelektualną
• Edukacja włączająca ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
• Pedeutologia z deontologią
• Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
• Organizacja i specyfika wychowania i kształcenia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacyjnym
• Metody i programy terapii ucznia/dorosłego z niepełnosprawnością intelektualną
• Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobą ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
• Konstruowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji (prowadzenia zajęć) osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak również do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć). Poza nauczaniem absolwenci będą posiadali kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 3 800,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
 ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: tel.: 730 039 431,516 011 002 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content