Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową 

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny –  nadają kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie

Cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania rewalidacyjnego w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących
i słabosłyszących.

Adresat studiów

Studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki adresowane są do specjalistów – pedagogów, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia, a w szczególności do nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych), wychowawców zatrudnionych w internatach, nauczycieli przedszkoli, pedagogów szkolnych, logopedów, nauczycieli akademickich pracujących z niesłyszącymi i słabo słyszącymi studentami oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych problematyką surdopedagogiki.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
• Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
• Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
• Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
• Surdopedagogika i elementy surdopsychologii
• Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
• Diagnostyka surdopedagogiczna
• Metody wspomagania oraz terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
• Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością słuchową
• Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
• Projektowanie działań w obszarze surodpedagogiki
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca
• Współpraca z rodziną dziecka/dorosłego z niepełnosprawnością słuchową
• Edukacja włączająca ucznia z niepełnosprawnością słuchową
• Pedeutologia surdopedagogiczna
• Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością słuchową
• Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z niepełnosprawnością słuchową
• Metody i programy terapii ucznia/dorosłego z niepełnosprawnością słuchową
• Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z niepełnosprawnością słuchową
• Język migowy

Sylwetka absolwenta

Absolwenci zdobędą kwalifikacji do pracy diagnostycznej, edukacyjno – terapeutycznej
z dzieckiem z wadą słuchu: nauczycielom przedszkoli, nauczycielom wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych
i integracyjnych, masowych), wychowawcom zatrudnionym w internatach, placówkach, logopedom, psychologom i pedagogom  szkolnym  oraz pedagogom w poradniach specjalistycznych, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 3 800,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content