Psychologia transportu

Psychologia transportu to dziedzina odgrywająca znaczącą rolę w kreowaniu naszego bezpieczeństwa. Studia podyplomowe na kierunku Psychologia transportu pozwolą zwiększyć świadomość jego psychologicznych uwarunkowań oraz wyposażyć absolwenta w wiedzę i kluczowe dla przyszłej aktywności zawodowej umiejętności i kompetencje, pozwalające na przeprowadzanie badań kierowców, orzekanie o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy, jak również prowadzenia szeroko pojętej działalności psychoedukacyjnej (programy i przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy
i zasady obowiązujące w ruchu drogowym), której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przebieg i organizacja studiów

 • Studia trwające 2 semestry
 • Zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie

Cele kształcenia

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii transportu, ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zagadnień medycyny pracy, psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, psychiatrii czy prawa. Istotnym elementem programu kształcenia jest koncentracja na praktycznych umiejętnościach obejmujących m.in.: metody prewencji
i interwencji w następstwie stresu pourazowego (PTSD); projektowaniu programów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kształtujących właściwe postawy zachowania się na drodze, jak również praktycznych umiejętności psychologicznych w zakresie diagnozy różnicowej kierowców tzn. poprawnego stosowania testów psychologicznych do badań kierowców i obsługi specjalistycznej aparatury potrzebnej do przeprowadzenia tych badań.

Adresat studiów:

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu skierowana jest do osób zorientowanych na rozwój w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zainteresowanych treściami kierunkowymi dyplomowanych psychologów – pragnących rozszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności praktycznych z omawianych dziedzin.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

Program studiów zorientowany jest na zagadnienia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu, jak również elementy praktycznego przygotowania z uwzględnieniem elementów psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Opłaty
Cena za całość szkolenia – 4 900,00 zł
Możliwość zapłaty w II ratach

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 516 011 002
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content