Psychologia sądowa i mediacje

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia przygotowują do pełnienia roli Psychologa biegłego sądowego oraz prowadzenia mediacji sądowych.

Moduł z mediacji sądowych realizowane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz zgodnego ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwają 2 semestry
 • program studiów obejmuje 240 godzin
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie z możliwością uczestnictwa online

Cele kształcenia
Celem studiów jest przygotowanie psychologów do pracy w charakterze biegłego sądowego poprzez:

 • Poszerzenie wiedzy w zakresie zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości;
 • Nabycie umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędnego w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego;

Program

 • Biegły i biegły psycholog w systemie polskiego prawa
 • Metodyka pracy biegłego psychologa
 • Psychologia zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych
 • Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 • Opiniodawstwo psychologiczne w sprawach cywilnych
 • Psychologiczne opiniodawstwo w sprawach karnych
 • Psychologiczna opinia w sprawach nieletnich
 • Psychologia penitencjarna
 • Etyczno-zawodowe problemy opiniodawstwa sądowego
 • Mediacja sądowe
 • Studium przypadku

Adresat
Studia podyplomowe Psychologia Sądowa kierowane są do psychologów z co najmniej dwuletnim stażem w pracy na stanowisku psychologa, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości albo zainteresowanych taką współpracą. Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty
Cena za całość studiów: 5 900,00 zł Możliwość zapłaty w II ratach

Zapisu na studia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.godn.krakow.pl ( zakładka studia podyplomowe)

Szczegółowe informacje na temat kierunku studiów udzielane są pod numerem telefonu:

516 011 002 / 12-638 47 92.

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content