Psychogerontologia

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe z Psychogerontologii stanowią szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z osobami starszym. Obecnie coraz częściej poszukiwani są specjaliści posiadający rzetelną wiedzę na temat starzenia się. Istnieje ogromna potrzeba kształcenia wyspecjalizowanych kadr zajmujących się nie tylko opieką okołomedyczną i medyczną seniorów, ale specjalistów pracujących w obszarach różnorodnych działań podejmowanych na rzecz seniorów.

Przebieg i organizacja studiów

 • Studia kwalifikacyjne, trwają 2 semestry
 • Program studiów obejmuje 240 godzin
 • Zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie z możliwością uczestnictwa online

Cel

Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji, poznanie potrzeb seniorów i umiejętność ich diagnozowania.

Program

 • Psychologia rozwoju w okresie dorosłości
 • Podstawy geriatrii – problemy zdrowotne osób starszych
 • Odżywianie w późnej dorosłości
 • Społeczna i kulturowa aktywizacja seniorów
 • Terapia ruchem, tańcem i muzyką w pracy z seniorem
 • Arteterapia i twórczość w pracy z seniorem
 • Biblioterapia – forma wsparcia rozwoju osobistego dla osób starszych
 • Aktywność fizyczna w późnej dorosłości
 • Pielęgnacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Prawne aspekty opieki nad osobami starszymi
 • Komunikacja międzypokoleniowa
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Problem straty i praca z żałobą

Adresaci

Studia adresowane są do osób pracujących lub chcących pracować z seniorami, a także osób sprawujących opiekę nad seniorami, w tym rodziny seniorów. Kierunek adresowany jest również do absolwentów kierunków takich jak: polityka społeczna, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, pielęgniarstwo, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, fizjoterapia, a także pracowników przychodni i ośrodków zdrowia, domów i ośrodków opieki społecznej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • Uczestnictwo w zajęciach programowych
 • Zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • Egzamin końcowy
 • Wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty

Cena za całość studiów: 4 900,00 zł

Możliwość zapłaty w II ratach

Zapisu na studia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.godn.krakow.pl (zakładka studia podyplomowe).

Szczegółowe informacje na temat kierunku studiów udzielane są pod numerem telefonu:

516 011 002 / 12-638 47 92

Adres e-mail: godn@gce.krakow.pl

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content