Edukacja włączająca

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że dają kwalifikacje do realizacji wspierania edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej. Studia przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi kształconymi w różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, a także realizujących program edukacji włączającej (np. jako nauczyciel wspomagający).

Program studiów Edukacja włączająca jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017, poz. 1578 ze zm.)

Przebieg i organizacja studiów

 • Studia kwalifikacyjne, trwają 3 semestry
 • Program studiów obejmuje 450 godzin oraz praktykę w wymiarze 180 godzin
 • (Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 120 godzin oraz Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin – moduł nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
 • Zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie z możliwością uczestnictwa online

Cel

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego. Przygotowanie specjalistów z zakresu wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanymi społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

Zakres tematyczny

  • Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
  • Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie
  • Podstawy psychologii dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Adresat studiów

Studia podyplomowe Edukacja włączająca są skierowane do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5-letnich magisterskich posiadających przygotowanie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Edukacji włączającej otrzymuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu lub prowadzenia zajęć, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami nauczycielskimi, z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej i integracyjnej. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Edukacji integracyjnej i włączającej posiada uprawnienia do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji integracyjnej i włączającej w zakresie:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu lub zajęć zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami nauczycielskimi;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • Uczestnictwo w zajęciach programowych
 • Zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • Egzamin końcowy
 • Wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 3 400,00 zł. Możliwość zapłaty w trzech ratach. Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Zapisu na studia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.godn.krakow.pl (zakładka studia podyplomowe).

Szczegółowe informacje na temat kierunku studiów udzielane są pod numerem telefonu:

516 011 002 / 12-638 47 92.

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content