Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe Doradztwo edukacyjno-zawodowe mają charakter kwalifikacyjny – umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289).

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwają 3 semestry
 • program studiów obejmuje 430 godzin zajęć, w tym 90 godzin praktyk
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie z możliwością uczestnictwa online

Cel

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. Główny nacisk w programie kształcenia położony jest na metodykę pracy doradcy zawodowego – strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb doradztwa zawodowego oraz nowoczesną metodykę działań doradczych. Słuchacz przygotowany będzie do koordynacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i ewaluacją Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Zakres tematyczny

 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Zawodoznawstwo
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i personalnego
 • Doradztwo zawodowe i personalne w UE
 • Współczesny rynek pracy – prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji – edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych – diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – style pracy doradczej, zarządzanie zmianą i organizacja świadczenia usług doradczych
 • Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego – kierowanie rozwojem
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Metodyka pracy doradczej indywidualnej i grupowej
 • Planowanie kariery – indywidualny plan działania
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego i e-doradztwo
 • Superwizja w doradztwie zawodowym

Adresat studiów

Studia adresowane są w szczególności do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych, które chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego a także absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, które planują związać swoją karierę zawodową z systemem poradnictwa edukacyjnego i zawodowego.

Sylwetka absolwenta

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego. Absolwenci są kompleksowo przygotowani do podejmowania działań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. kształtowania u uczniów aktywnych postaw wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego. Sprawnie posługują się warsztatem pracy szkolnego doradcy kariery, wykorzystując nowoczesną metodykę pracy doradcy edukacyjno-zawodowego m.in. e-doradztwo.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 3 400,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Zapisu na studia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.godn.krakow.pl ( zakładka studia podyplomowe)

Szczegółowe informacje na temat kierunku studiów udzielane są pod numerem telefonu:

516 011 002 / 12-638 47 92.

  Karta zgłoszenia

  Skip to content