Kurs Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Zgłoszenia na najbliższą edycję kursu przyjmujemy do 30 października 2022 roku.

Planowane rozpoczęcie zajęć listopad 2022.

Program szkolenia opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym jest zgodny z:

 • Ustawą z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z pózn. zm.

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).

Po ukończeniu kursu opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym otrzymuje zaświadczenie na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 23/2021 uprawniające do samodzielnej pracy z dziećmi do lat 3 oraz podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

 1. Przebieg i organizacja szkolenia:

 • Moduł I Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

 • Moduł II: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

 • Moduł III: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • Moduł IV: Kompetencje opiekuna dziecka

 • Moduł V: Praktyka zawodowa

Miejsce realizacji praktyk:

Możliwość realizacji praktyki zawodowej w wybranych placówkach na terenie Krakowa lub innych wskazanych przez słuchacza spełniających wymogi określone w programie. Możliwość realizacji kursu zdalnie.

Łączny czas trwania szkolenia: 280 godzin (w tym 80 godzin praktyk).

Realizacja zajęć: piątki 16:30 – 20:30 i soboty 9:00 – 16:30; średnio co dwa tygodnie.

 1. Cele kształcenia:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji głównie opiekuńczej, ale również wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

 1. Adresat szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun,

 • pełnoletnich;

 • chcących podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun;

 • posiadających co najmniej wykształcenie średnie;

 • nie posiadających kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego

Ponadto dziennym opiekunem może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

 1. Sylwetka absolwenta:

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,

 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,

 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,

 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,

 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,

 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,

 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych

 1. Warunki ukończenia szkolenia:
 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • wniesienie wymaganych opłat
 1. Opłaty
 • Cena za całość szkolenia – 1 350,00 zł
 • Płatność w II ratach

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”

ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 516 011 002

tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

  Formularz zgłoszenia

  <

  Skip to content