Organizacja pracy szkoły

 1. Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola, praktyka
 2. Edukacja włączająca
 3. Jak efektywnie organizować proces kształcenia zdalnego?
 4. Konstruowanie szkolnych programów wychowania i profilaktyki
 5. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
 6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego
 7. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w szkole
 8. Sytuacje kryzysowe w szkole. Jak rozmawiać z rodzicami , uczniami i gronem pedagogicznym
 9. Uczeń w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie – rozpoznanie i wdrożenie Niebieskiej Karty przez szkołę
 10. Współpraca z rodzicami w trudnej Covidowej rzeczywistości edukacyjnej
 11. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

 1. Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela.
 2. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami
  w uczeniu się.
 3. Kształcenie kompetencji kluczowych określonych w podstawie programowej.
 4. Motywowanie uczniów. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne.
 5. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych.
 6. Ocena gotowości szkolnej.
 7. Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – od czego zależy, jak ją wzmacniać i wspierać?
 8. Obsługa narzędzi i platform online do prowadzenia zajęć zdalnych.
 9. Pokolenie X,Y,Z – nowe wyzwania dla nauczyciela.
 10. Praca z uczniem innej narodowości – cudzoziemiec w szkole.
 11. Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 12. Sensoplastyka w przedszkolu.
 13. Trening radzenia sobie ze stresem i relaksacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technik – biofeedbacku i mindfulness.
 14. Warsztat budowania autorytetu w klasie szkolnej, nauczyciel w roli lidera.
 15. Zaburzenia depresyjne, lękowe samouszkodzenia oraz próby samobójcze w wieku rozwojowym – co nauczyciel wiedzieć powinien.
 16. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, czyli indywidualizacja kształcenia i dostosowanie wymagań edukacyjnych w realiach szkolnych.
 3. Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych.
 4. Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
 5. Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego ( SPD) – nowe wyzwania dla nauczycieli.
 6. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogiem par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r. 

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Galicyjskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Tel. 12 637 09 04, 516 011 002
Emailgodn@gce.krakow.pl


Skip to content