Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych…

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, OPIEKUNOWIE,

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO PODJĘCIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH

 

w roku akademickim 2017/2018

  od września 2017 roku – studia roczne

w KRAKOWIE i INNYCH MIASTACH POLSKI

w KONKURENCYJNYCH CENACH I WYSOKIEJ JAKOŚCI:

1) OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

2) SURDOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 460,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

3) TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

4) TYFLOPEDAGOGIKA  Z  ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

5) ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ  Z ELEMENTAMI WDROŻENIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

 • Program studiów obejmuje 290 godzin w tym 40 godzin praktyki kierowniczej
 • Cena za całość kształcenia – 2 100,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

6) WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJA DZIECKA I UCZNIA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

Uwaga!

Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).

W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na autyzm,   zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

7) PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 150 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

8) DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

9) GERONTOLOGIA Z ELEMENTAMI GERIATRII I PSYCHOLOGII STARZENIA SIĘ

 • Program studiów obejmuje 210 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 1 890,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

 10) NEUROPEDAGOGIKA

 • Program studiów obejmuje 320 godzin ( w tym 60 godzin w formie e- learing )
 • Cena za całość kształcenia – 2 800,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

11) OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

12) DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 3 100,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

13) PEDAGOGIKA LECZNICZA

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 970,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

 

ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYJMUJEMY:

 

– za pośrednictwem strony internetowej: www.gce.krakow.pl , zakładka-  Galicyjska Fundacja

w siedzibie Galicyjskiej Fundacji,

 1. Bronowicka 73, 30- 091 Kraków

 

Szczegółowe informację udzielane są pod numerem telefonu:

12 637 09 04 / 730 039 431

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Absolwenci GODN (kursy kwalifikacyjne, GRANTY ), otrzymują rabat do 20%,
 • Przy  zgłoszeniu  grupy  ok.  20  osób  studia  podyplomowe realizujemy
  w  miejscu zleceniodawcy ( teren całej Polski) przy zapewnieniu sali wykładowej, bonifikata do
  10% ,
 • Możliwość dofinansowania do opłat ( czesnego ) za studia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminy,
 • Możliwość finansowania kosztów studiów podyplomowych dla bezrobotnych przez Powiatowe Urzędy Pracy
 • Podstawa prawna: art. 42a i art. 43 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 ze zm.)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!