Wszystko jest możliwe

„Wszystko jest możliwe”                                                                                                       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019

Projekt skierowany do:

OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OD 18 DO 65 LAT:

  1. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z różnymi rodzajami uzależnień (alkohol, hazard, Internet, zakupy, jedzenie) – poddających się terapii lub po jej zakończeniu, pozostających w abstynencji;
  2. zamieszkujących, uczących się na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego;
  3. niepracujących (bezrobotne lub bierne zawodowo);

Dodatkowo preferowani Kandydaci:

  1. bez wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych;
  2. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
    z niepełnosprawnością sprzężoną;
  3. korzystające z pomocy żywnościowej.

Celem udziału w projekcie jest aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, wzrost aktywności społeczno-zawodowej, ukierunkowany na zmniejszenie wykluczenia społecznego, zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez objęcie uczestników kompleksowym programem na rzecz aktywizacji społ. i zawodowej realizowanym na podstawie identyfikacji indywid. potrzeb oraz potencjałów uczestnika i w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby. Opracowany program obejmuje usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.:

– opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

– aktywna integracja społeczna (warsztaty rozwoju os, edukacji ekon., z seksuologiem)

– aktywna integracja edukacyjna (szkolenia zaw.)

– aktywna integracja zawodowa (staże zaw.)

– poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Gł. rezultaty: min. 18 UP (min.22% – kryt.oblig) znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w proj. Proj. zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społ.-zatrudnieniowej na poziomie 56%, w tym poziom efektywności zatrudnieniowej 22% (kryt. obligatoryjne).

Projekt będzie realizowany zg. z zasadą równości szans K i M oraz niedyskryminacji w tym dostępności dla os. niepełnosp.