OH1DTP0 (Copy)

Polityka Prywatności

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  a) RODO;
  b) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
  – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.);
  c) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1554 z późn. zm.).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, wykonujący czynności związane z obsługą procesu rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji procesu rekrutacji na studia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w toku procesu rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, ul. Doktora Seweryna Sterlinga 26, 90-212 Łódź oraz Uczelni Nauk Społecznych, ul. Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 21, 90-229 Łódź, które zawarły porozumienie z Galicyjską Fundacją „Wsparcie, Integracja, Rozwój” w Krakowie, na mocy którego ww. instytucje będą udzielać sobie wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego w sprawie wspólnych inicjatyw edukacyjnych, badawczych i rozwojowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.