Otwarci na nowe wyzwania

„Otwarci na nowe wyzwania”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Termin realizacji: 01.01.2018 – 21.12.2019

Projekt skierowany do nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych intelektualnie
z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osób z chorobą psychiczną podopiecznych Domów Pomocy Społecznej lub Środowiskowych Domów Samopomocy z powiatu tarnowskiego.

Celem udziału w projekcie jest aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, wzrost aktywności społeczno-zawodowej, ukierunkowany na zmniejszenie wykluczenia społecznego, zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.  

Osiągnięcie celu gł. nastąpi przez objęcie UP kompleks. progr. na rzecz aktywizacji społ. I zawod. realizowanym na podstawie identyfikacji indyw. potrzeb oraz potencjałów UP i w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby. Opracowany program obejmuje usługi aktywnej integracji o charakterze społ., edu., zaw. zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.:

-identyfikacja potrzeb i potencjałów UP

-trening kompetencji i umiejętności społ. oraz poradnictwo psychologiczne

-szkolenia zawod.

-staże zawod.

-poradnictwo zawod. i pośrednictwo pracy

-wsparcie asystenta ON

Główne rezultaty: min. 5 UP (niepełn. intelekt/sprzężone)(min.12% wsk. efekt. zatrud. – kryt.obligatoryjne) oraz min. 12 UP (Os. chore psych) (min.22% wsk. efekt. zatrud.- kryt.obligatoryjne) znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efek. społ.-zatrudn. na poziomie wymaganym regulaminem 56%.

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans K i M i niedyskryminacji, w tym dostępności dla os. z niepełnosp. UP (100%) są mieszkańcami pow. Tarnowskiego.           

 

„Otwarci na nowe wyzwania”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

 Zapytanie ofertowe – catering                                

Zapytanie ofertowe – catering – wyniki     

Zapytanie ofertowe – catering