Zasady funkcjonowania kancelarii tajnych

Program (uwzględniający aktualną nowelizację przepisów):

  • Wiadomości ogólne: przepisy rozdziału XXXIII i XXXIV Kodeksu Karnego, przedstawienie bibliografii i nowości internetowych, organizacja i funkcjonowanie kancelarii, przygotowanie kancelarii do kontroli.
  • Zakładanie urządzeń ewidencyjnych: rodzaje urządzeń ewidencyjnych, zasady rejestrowania urządzeń ewidencyjnych.
  • Zasady prowadzenia i wypełniania n/w urządzeń ewidencyjnych: rejestr teczek dokumentacji, dzienna korespondencja wszystkich klauzul tajności, karta zapoznania z dokumentem, dziennik ewidencji wykonanych dokumentów, książki ewidencji pieczęci i stempli, książki doręczeń, książki doręczeń przesyłek miejscowych.
  • Kompletowanie, brakowanie i niszczenie dokumentów: zasady brakowania dokumentów, kompletowanie i niszczenie dokumentów aktowych wg kategorii archiwalnej, przekazywanie teczek akt do archiwum.
  • Zasady przyjmowania, przewożenia i przekazywania przesyłek: kopertowanie przesyłek, wypełnianie wykazu przesyłek, protokół w sprawie uszkodzenia przesyłki, wzór upoważnienia do nadawania i odbioru przesyłek.
  • Nauczanie zasad wytwarzania dokumentów niejawnych („Tajne”, „Poufne”, „Zastrzeżone”) na podstawie przepisów rozporządzenia MSWiA oraz  MON  z dnia 27.11.2003 r. w sprawie oznaczenia materiałów.
  • Kontrola roczna jako rozwinięcie kontroli doraźnej – szczególnie proponowana Pełnomocnikom ds. ochrony informacji niejawnych.

ilość godzin: 8

cena: 300 zł

miejsce: Kraków