Sekretarsko – asystencki

Program kursu obejmuje:

  • Organizacja pracy biura (Informacja w pracy biurowej, struktura organizacyjna biura a przepływ informacji,  sekretariat  menedżera  i  jego  zadania,   charakterystyka sekretarki i jej podstawowe obowiązki)
  • Dokumentacja biurowa: (Obieg dokumentów, Systemy kancelaryjne, Instrukcja kancelaryjna,  Wykaz  akt,   Symbol  sprawy,   Dokumenty     finansowo – księgowe).
  • Komunikacja interpersonalna (Komunikacja werbalna i niewerbalna, Obsługa klienta przez telefon,
  • Środki techniczne w pracy biurowej: fax, komputer, kserokopiarka, gilotyna, laminator, bindownica, niszczarka).
  • Komputer w pracy biurowej (Arkusz  kalkulacyjny  Excel,   Edytor tekstu Word, Internet).
  • Podstawowe wiadomości  z zakresu  prawa: (Wybrane  elementy  prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego. Prawo pracy formy  zatrudnienia,  rodzaje umów o pracę, wynagrodzenie za pracę,  ubezpieczenia   pracownicze, obowiązki pracownika i pracodawcy, bezpieczeństwo i higiena pracy, odpowiedzialność materialna pracownika. Archiwizacja dokumentów.    Elementy prawa  karnego.  Przepisy dot. ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej).
  • Korespondencja w sekretariacie: (Ogólne zasady redagowania pism.  Redagowanie korespondencji. Protokoły. Sprawozdania, notatki, komunikaty i inne  pisma z tytułem.  Pisma  w  sprawach  osobowych – C.V. List motywacyjny, oferta pracy. Pisma handlowe).
  • Etyka i kultura zawodu: (Savoir-vivre w biurze. Negocjacje. Autoprezentacja. Organizacja zebrań i narad, przyjęcia służbowe).

ilość godzin: 70

cena: 910 zł

miejsce: Kraków