Podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostek samorządowych

Program kursu obejmuje:

  • Ordynacja wyborcza do rad gmin
  • Samorząd gminny
  • Ustawa o samorządzie terytorialnym
  • Ustawa o pracownikach samorządowych
  • Instrukcja kancelaryjna dla gminy
  • Ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
  • Ochrona danych osobowych
  • Statut gminy- akt prawa miejscowego
  • Oświadczenia majątkowe (Kodeks Postępowania Administracyjnego): zasady, przedmiot regulacji, zakres regulacji, podmioty uprawnione do  stosowania, podjęcie postępowania, wydawanie zaświadczeń, terminy, decyzja, postanowienie, odwołania, zażalenia, etyka zawodowa urzędnika i inne
  • Zamówienia publiczne

ilość godzin: 16

cena: 210 zł

miejsce: Kraków