Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin)

zapisz się na studia »

Program szkolenia opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym jest zgodny z:

 • Ustawą z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z pózn. zm.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).

Po ukończeniu kursu opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym otrzymuje zaświadczenie na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 23/2021 uprawniające do samodzielnej pracy z dziećmi do lat 3 oraz podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

 1. Przebieg i organizacja szkolenia:
 • Moduł I Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
 • Moduł II: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
 • Moduł III: Kompetencje opiekuna dziecka
 • Moduł IV: Kompetencje opiekuna dziecka
 • Moduł V: Praktyka zawodowa

Miejsce realizacji praktyk:

Możliwość realizacji praktyki zawodowej w wybranych placówkach na terenie Krakowa lub innych wskazanych przez słuchacza spełniających wymogi określone w programie.

Łączny czas rwania szkolenia: 280 godzin (w tym 80 godzin praktyk).

Realizacja zajęć: piątki 16:30 – 20:30 i soboty 9:00 – 16:30; średnio co dwa tygodnie.

 • Cele kształcenia:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji głównie opiekuńczej, ale również wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

 • Adresat szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun,
 • pełnoletnich;
 • chcących podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun;
 • posiadających co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie posiadających kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego

Ponadto dziennym opiekunem może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.
 • Sylwetka absolwenta:

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych
 • Warunki ukończenia szkolenia:
 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • wniesienie wymaganych opłat
 • Opłaty
 • Cena za całość szkolenia – 1 350,00 zł

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”

30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002

tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)