Psychogerontologia

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe z Psychogerontologii stanowią szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z osobami starszym. Obecnie coraz częściej poszukiwani są specjaliści posiadający rzetelną wiedzę na temat starzenia się. Istnieje ogromna potrzeba kształcenia wyspecjalizowanych kadr zajmujących się  nie tylko opieką okołomedyczną i medyczną seniorów ale specjalistów pracujących w obszarach różnorodnych działań podejmowanych na rzecz seniorów. 

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwają 2 semestry
 • program studiów obejmuje 240 godzin 
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie z możliwością uczestnictwa online 

Cel

Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak
i w ramach instytucji, poznanie potrzeb seniorów i umiejętność ich diagnozowania.

Program 

 • Psychologia rozwoju w okresie dorosłości 
 • Podstawy geriatrii – problemy zdrowotne osób starszych
 • Odżywianie w późnej dorosłości 
 • Społeczna i kulturowa aktywizacja seniorów 
 • Terapia ruchem, tańcem i muzyką w pracy z seniorem 
 • Arteterapia i twórczość w pracy z seniorem 
 • Biblioterapia – forma wsparcia rozwoju osobistego dla osób starszych
 • Aktywność fizyczna w późnej dorosłości 
 • Pielęgnacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Prawne aspekty opieki nad osobami starszymi 
 • Komunikacja międzypokoleniowa 
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 • Problem straty i praca z żałobą

Adresaci

Studia adresowane są do osób pracujących lub chcących pracować z seniorami, a także osób sprawujące opiekę nad seniorami, w tym rodziny seniorów. Kierunek adresowany jest również do absolwentów kierunków takich jak: polityka społeczna, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, pielęgniarstwo, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, fizjoterapia, a także pracowników przychodni i ośrodków zdrowia, domów i ośrodków opieki społecznej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty
Cena za całość studiów: 4 900,00 zł
Możliwość zapłaty w II ratach 

Zapisu na studia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.godn.krakow.pl ( zakładka studia podyplomowe).

Szczegółowe informacje na temat kierunku studiów udzielane są pod numerem telefonu: 

516 011 002 / 12-638 47 92.

Karta zgłoszenia