Pedagogika resocjalizacyjna

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe 

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna mają charakter kwalifikacyjny  –  nadają kwalifikacje  w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry

 • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli

 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie

Cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze
i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej – resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii. Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych warunkujących  możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

 Adresaci studiów

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy – pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy
w placówkach resocjalizacyjnych oraz nabyć kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
• Resocjalizacja w teorii i praktyce
• Aktualne problemy i współczesne koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej
• Dewiacje społeczne – profilaktyka i zapobieganie
• Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
• Podstawy kryminologii z elementami wiktymologii
• Prawne podstawy funkcjonowania systemów resocjalizacji
• Konstruowanie indywidualnych programów resocjalizacyjnych
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca
• Pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-resocjalizacyjne
• Edukacja włączająca uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
• Warsztat pracy pedagoga szkolnego i pedagoga resocjalizacyjnego
• Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych
• Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
• Metody twórczej resocjalizacji
• Metodyka pracy z kuratora sądowego
• Superwizja w resocjalizacji

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej przygotowują absolwentów do:

 • konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej

 • profesjonalnej diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży zagrożonych i niedostosowanych społecznie

 • wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy psychokorekcyjnej i terapeutycznej

 • stosowania podejść mediacyjnych w pracy socjalnej z klientem

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych

 • zdanie egzaminów przewidzianych programem

 • egzamin końcowy

 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 3 800,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt
Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia