Organizacja i zarządzanie oświatą

Szanowni Państwo,
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe Organizacja i zarządzania oświatą mają charakter kwalifikacyjny zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych. Plan i program kursu został przygotowany w oparciu
o najnowsze wytyczne MEN zatwierdzone w dn. 10.11.2015 na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późn. zm.). Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwają 2 semestry

 • program studiów obejmuje 220 godzin oraz praktykę kierowniczą

 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie

 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Oświatą

Cel kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową. Pozwalają one również na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej. Studia służą podwyższeniu kwalifikacji zawodowych pracowników administracji oświatowej na poziomie szkolnym, samorządowym, a także rządowym. Proponowane studia rozwijają też umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych
z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.

Adresat studiów

Studia są prowadzone dla osób planujących ubieganie się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, pracowników administracji oświatowej samorządowej i rządowej, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, oraz nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczycieli
• Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
• Nadzór pedagogiczny, ocena i zarządzanie jakością kształcenia
• System oceniania w oświacie
• Współpraca z rodzicami – budowanie partnerstwa edukacyjnego

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami z zakresu kierowania oraz zarządzania szkołą/ placówką oświatową. Posiądzie również dodatkowa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania, aplikowania i zarządzania funduszami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych

 • zdanie egzaminów przewidzianych programem

 • egzamin końcowy

 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • formularz zgłoszeniowy

 • kserokopia dowodu osobisteg0

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2400,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia