Logopedia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na studia podyplomowe

Realizacja: Kraków, Rzeszów, Ziemięcice koło Gliwic.

Studia podyplomowe Logopedia dziecka mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia nadające kwalifikacje, trwające 4 semestry

 • 615 godzin i 180 godzin praktyki dla nauczycieli

 • 500 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie.

Cele kształcenia:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne i terapeutyczne w obszarze prowadzenia terapii zaburzeń mowy. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia logopedii, neurologopedii, podstawy wiedzy o języku i psycholingiwstyki stosowanej. Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji warunkujących  możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze diagnozy logopedycznej, wczesnej interwencji logopedycznej oraz kompleksowej terapii logopedycznej.

Adresat studiów:

Na studia podyplomowe w zakresie Logopedii przyjmowani będą absolwenci studiów magisterskich. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych (filologia, filologia polska), społecznych (pedagogika, psychologia), wokalno-aktorskich oraz medycznych.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Wstęp do logopedii i organizacji opieki logopedycznej
• Podstawy neurologopedii
• Typologia zaburzeń mowy
• Psycholingwistyka rozwojowa
• Neturopsychologia i neurpsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
• Diagnostyka logopedyczna
• Metody pedagogiczne w terapii logopedycznej
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Podstawy audiologii i foniatrii
• Teoretyczne postawy wiedzy o języku
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca
• Afazja i dysfazja
• Trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
• Logarytmika, emisja i higiena głosu
• Glottodydaktyka
• TIK w terapii logopedycznej
• Podstawy języka migowego
• Warsztat pracy logopedy
• Metodyka postępowania logopedycznego – zasady i metody terapii logopedycznej
• Tyflologopedia i surdologopedia
• Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych (dyslalia)
• Diagnoza i terapia dyzartii
• Autyzm i mutyzm
• Diagnoza i terapia jąkających się
• Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Diagnoza i terapia zaburzeń anatomiczno-funkcjonalnych (dysglosia)
• Terapia neurologopedyczna u dzieci i dorosłych
• Zasady konstruowania programów terapii logopedycznej
• Metody wychowania słuchowego i językowego
Metodyka rewalidacji indywidualnej

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy w przedszkolach, w tym integracyjnych i specjalnych, szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych – specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym specjalistycznych

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych

 • zdanie egzaminów przewidzianych programem

 • egzamin końcowy

 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty:

Cena za całość studiów: 4 900,00 zł

Możliwość zapłaty w ratach

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 
730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia