Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.
Po ukończeniu kierunku Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne absolwent spełnia jeden z warunków przystąpienia do uzyskania Certyfikatu Interwenta Kryzysowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Dużym atutem studiów są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć. Słuchacze będą mieli możliwość odbycia wizyty studyjnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia trwają 2 semestry

 • 240 godzin zajęć

 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie.

Cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z udzielaniem profesjonalnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy, a przede wszystkim nabycie umiejętności praktycznych do udzielania pomocy osobom doświadczającym kryzysów rozwojowych czy sytuacyjnych. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji w zakresie prowadzenia diagnozy osób dotkniętych kryzysem, efektywnego reagowania i podejmowania skutecznego wsparcia.

Program 

 • Trening interpersonalny
 • Elementy psychopatologii
 • Psychologia kryzysu
 • Wprowadzenie do interwencji kryzysowej
 • Pomoc psychologiczna
 • Metody pracy w interwencji kryzysowej
 • Interwencja kryzysowa według modelu ICISF
 • Prawne i etyczne aspekty interwencji kryzysowej
 • Praca z rodziną doświadczającą przemocy
 • Interwencja wobec osób zagrożonych kryzysem suicydalnym
 • Interwencja kryzysowa w sytuacjach związanych z chorobą
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji straty, śmierci i żałoby
 • Interwencja kryzysowa wobec osób doświadczających przemocy i w sytuacji napaści
 • Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji katastrof i kataklizmów
 • Trening radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Interwencja kryzysowa w praktyce – case study

Adresat studiów

Studia adresowane są do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, medycyna, ratownictwo medyczne, etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej. 

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Praca z osobami doświadczającymi przemocy
• Praca z osobą uzależnioną i jej środowiskiem
• Praca z osobą przeżywającą żałobę
• Praca z osobą stosującą samouszkodzenia
• Praca z osobą w kryzysie suicydalnym
• Praca z osobą pokrzywdzoną przestępstwem
• Praca z osobą terminalnie chorą i jej środowiskiem
• Psychoterapia i profilaktyka uzależnień
• Techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Sylwetka absolwenta

Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Interwencji kryzysowej zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na prowadzenie interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiologii i symptomatologii. Po ukończeniu kierunku Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne absolwent spełnia jeden z warunków przystąpienia do uzyskania Certyfikatu Interwenta Kryzysowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych

 • zdanie egzaminów przewidzianych programem

 • egzamin końcowy

 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty
Cena za całość studiów: 3 800,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Nasi absolwenci otrzymują do 20% bonifikaty!

Przy zapewnieniu sali wykładowej – bonifikata do 10%!

Kontakt
Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
 ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 884 975 653, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia

  /** * The template for displaying the footer. * * @package OceanWP WordPress theme */ ?>