Edukacja włączająca

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, ze dają kwalifikacje do realizacji wspierania edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej. Studia przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi kształconych w różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, a także realizujących program edukacji włączającej ( np. jako nauczyciel wspomagający). Program studiów Edukacja włączająca jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.)

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwają 3 semestry
 • program studiów obejmuje 450 godzin oraz praktykę w wymiarze 180 godzin 

( Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 120 godzin oraz Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)

 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie z możliwością uczestnictwa online 

Cel 

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego
i ogólnodostępnego. Przygotowanie specjalistów z zakresu wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

Zakres tematyczny 

  • Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
  • Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie
  • Podstawy psychologii dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją wzroku
  • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem przewlekle chorym i z niepełnosprawnością ruchową
  • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją słuchu
  • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się
  • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi
  • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami mowy
  • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
  • Konstruowanie programu nauczania w edukacji włączającej
 • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączające
 • Pomoc psychologiczno–pedagogiczna dziecku/uczniowi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Adresat studiów

Studia podyplomowe Edukacja włączająca skierowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5 letnich magisterskich posiadających przygotowanie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Edukacji włączającej otrzymuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu lub prowadzenia zajęć, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami nauczycielskimi, z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej i integracyjnej. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Edukacji integracyjnej i włączającej posiada uprawnienia do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji integracyjnej i włączającej w zakresie:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu lub zajęć zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami nauczycielskimi;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego 

Opłaty

Cena za całość szkolenia –  3 400,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Zapisu na studia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.godn.krakow.pl ( zakładka studia podyplomowe).

Szczegółowe informacje na temat kierunku studiów udzielane są pod numerem telefonu: 

516 011 002 / 12-638 47 92.

Karta zgłoszenia