Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – tyflopedagogika - 3 800,00 zł

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.
Realizacja: Kraków, Rzeszów, Ziemięcice koło Gliwic.

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – tyflopedagogika mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie

Cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora wzrokowego.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzę na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niewidomych i słabowidzących.

Adresat studiów

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy ukończyli studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia
i posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach
i nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Wybrane treści realizowane w toku studiów:

• Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
• Tyflopedagogika i elementy tyflopsychologii
• Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
• Diagnostyka tyflopedagogika
• Metody wspomagania oraz terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
• Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
• Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
• Projektowanie działań w obszarze
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca
• Współpraca z rodziną dziecka/dorosłego z niepełnosprawnością wzrokową
• Edukacja włączająca ucznia z niepełnosprawnością wzrokową
• Pedeutologia tyflopedagogiczna
• Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością wzrokową
• Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z niepełnosprawnością wzrokową
• Metody i programy terapii ucznia/dorosłego z niepełnosprawnością wzrokową
• Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową
• Alfabet Braille’a

Sylwetka absolwenta

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabo widzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych. Słuchacze zapoznają się z procesem kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki. Słuchacze nabędą umiejętności psychoedukacyjnych, poznają zasady i formy współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci z defektami wzroku.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 3 800,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”

 ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia