Kurs wychowawca wypoczynku

Program kursu wychowawca wypoczynku jest zgodny z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452)

Po ukończeniu kursu wychowawca wypoczynku absolwent otrzymuje zaświadczenie Galicyjskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045)

Przebieg i organizacja szkolenia:

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (3 godziny wykładu i zajęć praktycznych):

 • koordynacyjna rola władz oświatowych
 • obowiązujące przepisy
 • elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi , niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

2. Organizacja zajęć w trakcie wypoczynku (2 godziny wykładu):

 • rada wychowawców
 • grupa jako zespól wychowawczy
 • organizacja życia, rozkład dnia
 • regulamin uczestnika

3. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej (3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń):

 • opracowanie planu wychowawczego grupy
 • metody i formy realizacji planów wychowawczych
 • dokumentacja wychowawcy
 • obowiązki wychowawcy grupy

4. Ruch i rekreacja (1 godzina wykładu i 5 godzin ćwiczeń):

 • cele i zadania wychowania fizycznego
 • metody nauki techniki pływania
 • gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia z gier zespołowych
 • lekkoatletyka, olimpiady sportowe, sport
 • organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

5. Turystyka i krajoznawstwo (4 godziny ćwiczeń):

 • cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej wypoczynku
 • organizacja wycieczek
 • organizacja biwaków
 • gry terenowe

6. Zajęcia kulturalno-oświatowe (1 godzina wykładu i 4 godziny ćwiczeń):

 • cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
 • organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
 • elementy kulturalne w programie dnia
 • gry i zabawy świetlicowe
 • konkursy, wystawy, dyskusje
 • śpiew, muzyka, zabawa ze śpiewem
 • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk prowadzenie kroniki

7. Zajęcia praktyczno-techniczne (1 godzina wykładu i 1 godzina ćwiczeń):

 • cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
 • formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
 • prace dekoracyjne i zdobnicze
 • indywidualne zainteresowania uczestników
 • rozwój zainteresowań uczestników

8. Prace społecznie użyteczne (2 godziny wykładu):

 • cele i zadania zajęć społecznie użytecznych
 • wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
 • prace na rzecz wypoczynku
 • prace w zakresie samoobsługi
 • prace na rzecz środowiska

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku (4 godziny wykładu i 4 godziny ćwiczeń):

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.
 • przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
 • abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

Razem: 36 godzin dydaktycznych.

Łączny czas rwania szkolenia: 36 godzin

Realizacja zajęć: piątki 16:30 – 20:30 i soboty 9:00 – 16:30; średnio co dwa tygodnie.

 1. Cele kształcenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wypełniania obowiązków wychowawcy w różnych formach wypoczynku, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży..

 1. Adresat szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • spełniają warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

 • ukończyła 18 lat;

 • posiada wykształcenie co najmniej średnie

 1. Sylwetka absolwenta:

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie programu kursu.

Każdy uczestnik, który pozytywnie złoży egzamin, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dzięki któremu – spełniając wszystkie pozostałe warunki określone w ww. Rozporządzeniu – będzie mógł sprawować funkcję Wychowawcy form wypoczynku dzieci i młodzieży.

 1. Warunki ukończenia szkolenia:
 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • wniesienie wymaganych opłat
 • pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
 1. Opłaty
 • Cena za całość szkolenia – 130 zł

Terminy: Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”

ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002

tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia