Kierownik wypoczynku

Program kursu Kierownik wypoczynku jest zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452),

 • Ustawą o systemie oświaty z dnia 11 września 2015 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty

Po ukończeniu kursu Kierownik wypoczynku absolwent otrzymuje zaświadczenie Galicyjskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045)

Przebieg i organizacja szkolenia:

1. Planowanie pracy wychowawczej

2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

 • podział na grupy

 • wybór samorządu

 • rada kolonii – obozu

 • rozkład dnia

 • rada wychowawców

3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników:

 • obowiązujące przepisy:

– podczas przejazdu na miejsce wypoczynku

– w czasie trwania wypoczynku

– przeciwpożarowe

– w czasie kąpieli

– w czasie poruszania się po drogach

– w czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, autokarowe, górskie, spływy kajakowe)

 • normy żywienia

 • zasady obsługi urządzeń elektrycznych

 • zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

 • abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego


5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

 • obowiązujące przepisy

Łączny czas rwania szkolenia: 10 godzin

Realizacja zajęć: piątki 16:30 – 20:30 i soboty 9:00 – 16:30

 1. Cele kształcenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wypełniania obowiązków kierownika w różnych formach wypoczynku, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 1. Adresat szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • spełniają warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

 • ukończyła 18 lat;

 • ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat*.

*Doświadczeniem w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych są umiejętności praktyczne i kompetencje nabyte w czasie pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych i wychowawczych w placówkach systemu pieczy zastępczej, a także w organizacjach pozarządowych realizujących statutowe zadania w obszarze oświaty, pomocy społecznej, kultury i sportu, udziału w stażach i praktykach zawodowych doskonalących warsztat pracy, realizacji wolontariatu, umożliwiających profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań.

 1. Sylwetka absolwenta:

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie programu kursu.

Każdy uczestnik, który pozytywnie złoży egzamin, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dzięki któremu – spełniając wszystkie pozostałe warunki określone w ww. Rozporządzeniu – będzie mógł sprawować funkcję Kierownika form wypoczynku dzieci i młodzieży.

 1. Warunki ukończenia szkolenia:
 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • wniesienie wymaganych opłat
 • pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

 1. Opłaty

 • Cena za całość szkolenia – 100 zł

Terminy: Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”

ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 516 011 002

tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia