Życie zaczyna się po 50-tce

 

logo

„Życie zaczyna się po 50-tce – szkolenia i staże zawodowe dla kobiet 50+”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu;  od 2016-06-01 do 2017-10-31

Projekt skierowany jest do grupy docelowej – 48 Kobiet powyżej 50 roku życia (50+) pozostających bez pracy mieszkanek gminy miejskiej Kraków.

Celem głównym projektu jest osiągnięcie (w okresie 1.06.2016 – 31.10.2017) wzrostu aktywności zawodowej oraz potencjału zawodowego prowadzących do znalezienia i utrzymania zatrudnienia wśród 48 Kobiet 50+ – uczestniczek projektu.

Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez następujące działania:

– badanie motywacji kandydatów do udziału w projekcie (zad.1)

– diagnoza potrzeb Uczestników Projektu (opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdej uczestniczki projektu) (zad.2),

– podniesienie kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego dzięki:

– wsparcie psychologiczno – zawodowe (dedykowane UP, wspomagane pracą Tutorów, zad.3)

– szkolenia zawodowe (kończące się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu, zad.4),

– realizacja staży w firmach (zdobycie nowych doświadczeń i kompetencji zawodowych podczas stażu, zad.5)

– pośrednictwo pracy (dedykowane UP, zad.6).

Główne rezultaty osiągnięte dzięki realizacji projektu:

– zwiększenie zatrudnienia Kobiet powyżej 50 roku życia  – projekt zakłada, że po zakończeniu uczestnictwa w projekcie zatrudnienie znajdzie co najmniej 17 uczestniczek projektu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób powyżej 50 roku życia – min. 35%).

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminowania.

Formularz zgłoszeniowy do projektu

 

Zapytanie ofertowe – catering

Zapytanie ofertowe – coaching

Informacja o wyborze oferty – catering

Informacja o wyborze oferty – coaching

Zapytanie ofertowe – caching 2a

Informacja o wyborze oferty – coaching (2a)