Otwarci na świat

logo

„Otwarci na świat”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: od 2017-01-01 do 2018-06-30.

Projekt skierowany jest do 40 osób (10K/30M) niepełnosprawnych umysłowo, z niepełnospr. sprzężonymi oraz osób z chorobą psychiczną(kryt. premiujące), nieaktywnych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. podopiecznych Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowodworzu (pow. tarnowski).

Celem głównym projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społ., poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, wzrost aktywności społeczno – zawodowej, ukierunkowany na zmniejszenie wykluczenia społ., zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Cel zostanie osiągnięty w okresie 01.01.2017 – 30.06.2018 r.

Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez objęcie uczestników kompleksowym programem na rzecz aktywizacji społ. i zawodowej realizowanym na podstawie identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika i w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby. Opracowany program obejmuje usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.:

-identyfikacja potrzeb i potencjałów Uczestników
-trening kompetencji i umiejętności społ. oraz poradnictwo psychologiczne
-szkolenia zawodowe
-staże zawodowe
-poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
-wsparcie ze strony asystenta na rzecz osób z niepełno sprawnościami

Główne rezultaty: min. 2 UP (niepełnospr. umysłowa/sprzężone)(min.12% wsk. efekt. zatrud.) oraz min. 7 UP (Osoby chore psychicznie) (min.22% wsk. efekt. zatrud) znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efek. społ.-zatrudnieniowej na poziomie przekraczającym wymagane regulaminem 56%.

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla os. z niepełnosp. i zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. UP (100%) są mieszkańcami pow. Tarnów.

Zapytanie ofertowe – posrednik pracy w Nowodworzu

Zapytanie ofertowe – psycholog

Zapytanie ofertowe – wynajem sal w Nowodworzu

Zapytanie ofertowe – catering

Informacja o wyborze oferty – pośrednik pracy

Informacja o wyborze oferty – wynajem sal w Nowodworzu

Informacja o wyborze oferty – catering

Informacja o wyborze oferty – psycholog

Zapytanie ofertowe – coaching indywidualny

Informacje o wyborze oferty – coaching indywidualny