„Krok do samodzielności” – aktywizacja osób niepełnosprawnych umysłowo i ich opiekunów

„Krok do samodzielności” – aktywizacja osób niepełnosprawnych umysłowo i ich opiekunów 

Okres realizacji: 1.05.2016 – 30.09.2018 

Projekt realizowany w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią 72 Osoby Niepełnosprawne Umysłowo (ONU)(40K i 32M) oraz 24 Opiekunów ONU (20K i 4M) z powiatów zawierciańskiego i tyskiego. Na terenie tych powiatów będzie realizowany projekt. Biuro projektu mieścić się będzie w Zawierciu, biuro Partnera w Tychach. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Zadania przewidziane w projekcie służą realizacji celu głównego, tj. kompleksowemu programowi aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie (ONU oraz ich Opiekunowie) ukierunkowany na uzyskanie przez Uczestników Projektu kwalifikacji po opuszczeniu programu, zwiększenie ich zaangażowania w poszukiwanie pracy, a finalnie podjęcia przez nich aktywności zawodowej.

Wnioskodawca zakłada wykorzystanie usług asystenckich (zatrudnienie Asystentów Osób Niepełnosprawnych jako kluczowego rozwiązania zwiększającego szanse uczestników projektu do właściwego uczestnictwa w projekcie w celu podniesienia swoich kompetencji społecznych
i zawodowych, ukierunkowanych na znalezienie zatrudnienia.

Cel główny:

Aktywizacja społeczno – zawodowa 72 Osób Niepełnosprawnych Umysłowo (40 K i 32 M) oraz 24 Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Umysłowo (20K i 4 M) z terenów powiatów zawierciańskiego i tyskiego poprzez realizację kompleksowego programu integracji społeczno – zawodowej, ukierunkowanej na zmniejszenie wykluczenia społecznego, zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zwiększania szans na zatrudnienie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Opiekunów co zostanie zrealizowane do 09.2018 roku.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie 72 Osób Niepełnosprawnych Umysłowo (40 K i 32 M) z powiatów zawierciańskiego i tyskiego, oraz 24 ich Opiekunów. Osoby Niepełnosprawne Umysłowo i ich Opiekunowie należą do grupy osób wykluczonych. Objęcie wsparcie ww grupy, zapobiegnie dalszej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, polepszeniu szans na aktywne włączenie się w życie społeczne, odnalezienie się na rynku pracy. Osiągnięcie celu ma zagwarantować realizacja kompleksowego programu wsparcia – opartego na doświadczeniu w pracy z osobami niepełnosprawnymi Wnioskodawcy i Partnera – złożonego z czynników aktywizujących społecznie, edukacyjnie i zawodowo – opartych o analizę motywacji i indywidualnych potrzeb UP. Realizacja wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, płatnych staży w firmach, oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla UP umożliwi otwarcie się ONU na rynek pracy. Zakładane efekty zatrudnieniowe w projekcie to 25% dla osób niepełnosprawnych umysłowo oraz 25% dla ich Opiekunów. Realizacja szkoleń zawodowych przez ONU oraz realizacja staży w przedsiębiorstwach zwiększy atrakcyjność UP w oczach potencjalnych przedsiębiorców.

Działania

  1. Badanie motywacji UP do udziału w projekcie
  2. Integracja społeczna UP

a).  Wyjazd szkoleniowo-poznawczy

b).  Zajęcia wspomagające o charakterze  środowiskowym  (teatralno – taneczne, krawiecko-rękodzielnicze)

c).  warsztaty z psychologiem (15h)- skierowane na rozwój indywidualnego  potencjału  UP

d). warsztaty „Promocja zdrowego stylu życia” (15h) – nauka higieny, dbania o własne zdrowie i ciało

e). Zajęcia grupowe  – Trening funkcjonowania w życiu codziennym (20h)

f). Piknik integracyjny

  1. Integracja edukacyjna UP

a). Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych (30 h)

b). Warsztaty grupowe – Aktywne poruszanie się po rynku pracy (30 h)

c). Grupa wsparcia – zajęcia grupowe cykliczne z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, seksuologiem

d). Zajęcia grupowe – Warsztaty kreowania wizerunku (30 h)

e). Zajęcia indywidualne – diagnoza kompetencji społecznych (2 h/os).

f). Zajęcia indywidualne – opracowanie indywidualnych  Kwestionariuszy Kompetencji
Społeczno Zawodowych

g). Grupa wsparcia – Dyżur psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, seksuologa, logopedy.

  1. Integracja zawodowa UP

a). Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach

b). Szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami zawodowymi  (120 h)

c). Zajęcia grupowe – Trening motywacji do podjęcia zatrudnienia po realizacji kursu zawodowego (20 h).

d). Zajęcia grupowe – Praktyczne przygotowanie dok. aplikacyjnych (18 h).

e). Zajęcia indywidualne – Indywidualne wsparcie w zatrudnieniu (3 h/os).

  1. Aktywizacja zawodowa Opiekunów osób niepełnosprawnych umysłowo

a). Wyjazd szkoleniowo-poznawczy – 5 dni

b). Zajęcia grupowe – Trening motywacji do podjęcia zatrudnienia (30 h)

c). Zajęcia stacjonarne (psycholog, seksuolog, pedagog, socjoterapeuta):

d). zajęcia z psychologiem-aspekty psychologiczne opieki nad osobą niepełnosprawną (30 h)

e). zajęcia z seksuologiem- specyficzne potrzeby i problemy seksualne osób niepełnosprawne (30 h)

f). Coaching indywidualny (3h/os)

g). Wysokospecjalistyczne kursy: język niemiecki (60 h) oraz techniki sprzedaży – Call Center (60 h)

  1. Integracja w miejscu pracy

a). Staż w miejscu pracy (3 m-ce/os).

 

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe – Transport

Zapytanie ofertowe – Wynajem Sali

Zapytanie ofertowe – Organizacja pikniku integracyjnego

Zapytanie ofertowe – Wynajem sal