Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki)

zapisz się »

Cel szkolenia:

wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie: diagnozowania możliwości  psychofizycznych  uczniów,  ich  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz indywidualizowania procesu edukacyjnego.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Diagnoza potrzeb i możliwości ucznia;
 • Specyficzne trudności w uczeniu się. Specjalne potrzeby edukacyjne;
 • Niepowodzenia szkolne – przyczyny, skutki i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym;
 • Wspieranie rozwoju  ucznia  i  indywidualizowanie  procesu  edukacyjnego 
  w obowiązujących przepisach prawa oświatowego;
 • Możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia jako punkt wyjścia do planowania i organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego
  i opiekuńczego;
 • Zintegrowane działania  zespołu  nauczycieli  w  procesie  indywidualizowania  procesu
 • edukacyjnego; monitorowanie i ocena efektywności działań;
 • Studium przypadku.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć dydaktycznych

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli z terenu województwa

Małopolskiego pracujących w szkołach/placówkach na obszarze wym. w tytule szkolenia.

 

ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA PRZYJMUJEMY:

– za pośrednictwem poniższej karty zgłoszenia

w siedzibie Galicyjskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

Bronowicka 73, 30- 091 Kraków ,

adres e mail: godn@gce.krakow.pl

Szczegółowe informację udzielane są pod numerem telefonu:

12 637 09 04, sekretariat: 12 638 47 92 , 730 039 431

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)