Praca z uczniem przejawiającym problemy wychowawcze, w tym z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski)

Cel szkolenia:

doskonalenie umiejętności postępowania z uczniami z zaburzeniami zachowania

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Źródło problemów wychowawczych. Wybrane teorie niedostosowania społecznego;
  • Podstawy prawne  działań  podejmowanych  przez  szkołę  wobec  uczniów  sprawiających
  • problemy wychowawcze. Wskazówki wychowawcze do pracy z dziećmi przejawiającymi
  • problemy wychowawcze;
  • Działania szkoły  wobec  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
  • specjalnego z  uwagi  na  zagrożenia  niedostosowaniem  społecznym,  w  tym  organizacja
  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Praktyczne aspekty  realizacji  zaleceń  wynikających  z  orzeczeń  i  opinii  poradni
  • psychologiczno-pedagogicznych;
  • Dokumentowanie pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć dydaktycznych

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, pedagogów, psychologów, nauczycieli szkół

Podstawowych pracujących w szkołach/placówkach na obszarze wym. w tytule szkolenia.

 

ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA PRZYJMUJEMY:

– za pośrednictwem poniższej karty zgłoszenia

w siedzibie Galicyjskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

Bronowicka 73, 30- 091 Kraków ,

adres e mail: godn@gce.krakow.pl

Szczegółowe informację udzielane są pod numerem telefonu:

12 637 09 04, sekretariat: 12 638 47 92 , 730 039 431