O Galicyjskiej Fundacji


Cele i zasady działania Fundacji

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 4. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym szczególnie na rzecz osób zagrożonych patologiami społecznymi.
 5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych   zwolnieniem z pracy.
 7. Podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 8. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz  rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.
 10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 11. Podejmowanie działań aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne.
 12. Reintegrację zawodową i społeczną.
 13. Prowadzenie profilaktyki społecznej.
 14. Współpraca i działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz osób niedostosowanych społecznie.

Metody działania

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji.

Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej  programem.