Uprawnienia uczestników

Najważniejszym zyskiem płynącym z uczestnictwa jest możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego.

Po zakończeniu uczestnictwa w CIS Powiatowy Urząd Pracy kieruje Uczestnika do pracy u pracodawcy lub w CIS.

Uczestnik może też założyć własną działalność gospodarczą bądź Spółdzielnię Socjalną.

Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres nie krótszy niż 12  miesięcy. W zamian otrzymuje ze środków funduszu pracy częściową refundację wynagrodzeń.
Uczestnikowi Programu przysługuje:

  • nieodpłatnie jeden posiłek dziennie,
  • środki ochrony indywidualnej,
  • ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych,
  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
  • świadczenie integracyjne w wysokości:
    • 50 % zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu – „okresie próbnym”),
    • 100 % zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych miesiącach – „okresie właściwym”).