Adresaci programu

Adresaci programu
Program Centrum Integracji Społecznej kierowany jest przede wszystkim do:

  • bezrobotnych pozostających bez pracy co najmniej 12 miesiący,
  • bezdomnych,
  • uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  • chorych psychicznie,
  • zwalnianych z zakładów karnych,
  • uchodźców,
  • osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo w CIS trwa do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne
6 miesięcy).

Uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego podstawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Program określa: zasady i obowiązki udziału w CIS, formy i zakres reintegracji zawodowej i społecznej, odpowiedzialnych za realizację programu. Może też zostać rozwiązany – z powodu: uporczywego naruszania postanowień, trwałego opuszczenia zajęć  lub na wniosek o odstąpieniu –  przez uczestnika zajęć.

Zobacz też: uprawnienia uczestników »