„Przerwać krąg niemocy-aktywizacja społeczna i reintegracja zawodowa 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie z woj. małopolskiego”

„Przerwać krąg niemocy-aktywizacja społeczna i reintegracja zawodowa 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie z woj. małopolskiego”

 

Czas trwania projektu : 01.01.2018 – 30.09.2019

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywne włączenie 40 (22 K, 18 M) osób z miasta Krakowa, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności intelektualnej, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, dzięki likwidacji osobistych barier oraz reintegrację społeczną i zawodową.

 

Główne działania:

(1) Pogłębiona identyfikacja osobistych potrzeb i ograniczeń uczestników

(2) Stała motywacja uczestników do udziału w projekcie

(3) Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu

(4) Wsparcie reintegracji społecznej uczestników projektu przez asystentów osób niepełnosprawnych

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 40 osób (22 K,18 M), w wieku 18-24 lata, które uczą się lub zamieszkują na terenie woj. małopolskiego (m. Kraków), zagrożonych wykluczeniem społecznym
z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym, niepracujących lub bezrobotnych.

Rekrutacja zakłada nabór w dwóch turach (2 x 20 osób), w I i III kwartale realizacji projektu.

 

Szczegółowe działania:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestników – tworzenie Indywidualnych Planów Działania

– wywiady pogłębione grupowe

– osobiste spotkania – konsultacje z psychologiem

– tworzenie IPD (z doradcą zawodowym)

 

  1. Realizacja podstawowej ścieżki motywującej i reintegracja społeczna

– wyjazd integracyjny – 3 dni, w trakcie – „Impuls do zmiany – szkolenie motywacyjne”

– Trening Umiejętności Psychospołecznych

 

  1. Aktualizacja kwalifikacji zawodowych beneficjentów oraz szkolenia zawodowe:

– Poradnictwo zawodowe (warsztaty z doradcą zawodowym)

– Doradztwo indywidualne

– Szkolenia zawodowe – 150 h

– Staż zawodowy –  3 miesiące

– Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

 

  1. Wsparcie Uczestników przez asystentów osoby niepełnosprawnej

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

– stypendium szkoleniowe

– stypendium stażowe

– catering na zajęciach grupowych

– zwrot kosztów dojazdu

– materiały szkoleniowe

 

Udział w projekcie jest całkowicie  bezpłatny!!!

 

 Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe – catering

Informacje o wyborze wykonawcy – catering

Zapytanie ofertowe – wyjazd

Informacje o wyborze wykonawcy – wyjazd

Zapytanie ofertowe – transport

Zapytanie ofertowe – wyjazd

Zapytanie ofertowe – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy