Rachunkowość od podstaw – pełna księgowość

Program kursu obejmuje:

 • Elementy prawne (8 godz.)
  •  prawo gospodarcze
  •  prawo pracy
 • Podstawy rachunkowości (78 godz.)
  • istota rachunkowości
  • rachunek majątku i kapitałów
  • zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych
  • formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości
  • rzeczowe aktywa trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • rzeczowe aktywa obrotowe
  • rozrachunki
  • inwestycje
  • rezerwy
  • rozliczenia międzyokresowe
  • przychody podstawowej działalności operacyjnej
  • koszty podstawowej działalności
  • przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
  • przychody i koszty finansowe
  • zyski i straty nadzwyczajne
  • podatek dochodowy
  • ustalanie wyniku finansowego
  • sprawozdawczość finansowa
 • Ćwiczenia w księgowości prowadzonej przy użyciu komputera (24 godz.)

ilość godzin: 110

cena: 1170 zł

miejsce: Kraków