Kurs doskonalący dla terapeutów zajęciowych

Program kursu obejmuje

 • Aspekty prawne :
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dn. 27 sierpnia 1997 r. ( pomoc społeczna, osoby niepełnosprawne, świadczenia społeczne, ubezpieczenia społeczne, organizacje pozarządowe, strategia Polityki Społecznej 2007 – 2013, karta praw osób niepełnosprawnych i in.)
 • Elementy psychologii ogólnej, rozwojowej i klinicznej
 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika – klasyfikacja upośledzeń umysłowych, charakterystyka upośledzeń i osób z różnym stopniem niepełnosprawności, funkcjonowanie tych osób w poszczególnych sferach, metody postępowania
 • Elementy metodologii ( metody pracy w pedagogice specjalnej )
 • Diagnozowanie stopnia rozwoju bio – psycho – społecznego
 • Sposoby komunikacji
 • Prognozowanie skutecznej terapii zajęciowej z wykorzystaniem pakietu aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapii ( teoria i warsztaty )
 • Terapia zajęciowa
 • Formy terapii ( pracownia komputerowa, pracownia grafiki komputerowej, pracownia internetowa, księgowość, obsługa komputerów i urządzeń biurowych, prowadzenie gospodarstwa domowego, ćwiczenia czynności życia codziennego i in. )
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

ilość godzin: 80

cena: 800 zł

miejsce: Kraków