Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.


Realizacja: Kraków, Rzeszów

Zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że rekrutacja trwa nadal.
Serdecznie zapraszamy!

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwają 2 semestry
 • program studiów obejmuje 290 godzin w tym 40 godzin praktyki kierowniczej
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych

Cel kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową, przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych oraz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół, pracowników samorządowej i rządowej administracji oświatowej. Studia mają także przygotować słuchaczy do opracowywania wniosków z funduszy unijnych.

Adresat studiów

Studia są prowadzone dla osób planujących ubieganie się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, pracowników administracji oświatowej samorządowej i rządowej, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, oraz nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami z zakresu kierowania oraz zarządzania szkołą/ placówką oświatową. Posiądzie również dodatkowa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania, aplikowania i zarządzania funduszami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zaliczenie praktyk
 • zdanie przewidzianych programem egzaminów
 • zdanie egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2100,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 1100,00 zł
II rata (II semestr): 1000,00 zł
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Wymagane dokumenty

 1. Podanie
 2. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 3. Kserokopia dowodu tożsamości
 4. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora  – Galicyjską Fundację WIR wyłącznie w celach rekrutacyjnych w zakresie, w jakim  wyraźnie i w sposób jednoznaczny dopuszczają to obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych regulacje prawne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy Administratora.

Podst. Prawna: tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym: