Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.
Realizacja: Kraków, Rzeszów

 

Przebieg i organizacja studiów

 1. Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja i wspomaganie dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera prowadzone są w formie niestacjonarnej. Studia trwają 3 semestry.
 2. Program studiów obejmuje 350 godzin + 120 godzin praktyk zawodowych realizowane w 12 miesięcy
 3. Zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
 4. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

Cel kształcenia:

Zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat autyzmu i zespołu Aspergera, kryteriami i metodami diagnostycznymi, najnowszymi  tendencjami w terapii, metodami i formami pracy, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, problemami rodzin oraz  sposobami ich wspierania.

Adresat studiów:

Adresatem studiów są nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent nabędzie umiejętności w zakresie wyzwalania potencjału  osób z autyzmem , Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na każdym etapie ich życia od wczesnego wspomagania do dorosłości. Słuchacz nabędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych  we wszystkich typach szkół w których przebywa dziecko autystyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Uczestnik studiów poszerzy swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów. W trakcie praktyk zapozna się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2700,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 900,00zł
II rata (II semestr): 900,00zł
III rata (III semestr): 900,00zł

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Wymagane dokumenty

 1. Podanie
 2. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia za zgodność z oryginałem
 3. Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 4. Kserokopia dowodu tożsamości
 5. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)