Tyflopedagogika z Elementami Psychologii Rewalidacyjnej

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.

Realizacja: Kraków, Rzeszów
Zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że rekrutacja wciąż trwa.
Serdecznie zapraszamy!

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 320 godzin dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki realizowane w 12 miesięcy
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu
  Tyflopedagogika z Elementami Psychologii Rewalidacyjnej

Cel kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz poradniach specjalistycznych. Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Adresat studiów

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
którzy ukończyli studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia i posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach i nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Sylwetka absolwenta

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabo widzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych. Słuchacze zapoznają się z procesem kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki. Słuchacze nabędą umiejętności psychoedukacyjnych, poznają zasady i formy współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci z defektami wzroku.

 

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2500,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 840,00 zł
II rata (II semestr): 830,00 zł
III rata (III semestr): 830,00 zł
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Wymagane dokumenty

 1. Podanie
 2. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 3. Potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
  (suplement do dyplomu lub zaświadczenie o zakończeniu kursu kwalifikacyjnego)
 4. Kserokopia dowodu tożsamości
 5. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)