Terapia Pedagogiczna

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.


Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk realizowane w 12 miesięcy
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizacji działań psychokorekcyjnych o charakterze edukacyjnym, rozwojowym i terapeutycznym. Kształcenie polega na doskonaleniu umiejętności kierowanych do dzieci które wykazują zaburzenia w zachowaniu. Studia przygotowują do celowości formułowania projektów rozwojowo–terapeutycznych i edukacyjno–terapeutycznych, realizowanych w formule pracy indywidualnej jak i grupowej, pozwalających na kształtowanie środowiska przyjaznego dla dzieci i młodzieży z problemami adaptacyjnymi. Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności predysponują absolwentów do podejmowania interwencji wychowawczej, czyli doprowadzenia do określonych zmian w sferze emocjonalnej i poznawczej.

Adresat studiów

Adresatem studiów są nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno–pedagogicznych, wychowawcy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczna dotyczącą identyfikacji problemów dzieci związanych z rozwojem psychoruchowym, podstawowych problemów terapii pedagogicznej i jej wpływu oraz znaczenia dla prawidłowego procesu edukacji dzieci i młodzieży.
Nabędzie praktycznych kompetencji w zakresie stosowania wiedzy w czasie prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dziecka.
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie przewidzianych programem egzaminów
 • zaliczenie praktyk zawodowych
 • zdanie egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość kształcenia – 2 900,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr)
I rata (I semestr): 970,00 zł
II rata (II semestr): 970,00 zł
III rata (III semestr): 960,00 zł
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul.
Bronowicka 73,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200

tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92,

Wymagane dokumenty

 1. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 2. Kserokopia dowodu tożsamości
 3. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)
 4. Podanie

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)