Surdopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.


Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

  • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
  • program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk realizowane w 12 miesięcy
  • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
  • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Surdopedagogika

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy będą kompetentnie sprawować pieczę nad rozwojem umiejętności porozumiewania się dzieci niesłyszących i słabosłyszących.

Adresat studiów

Studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki adresowane są do specjalistów – pedagogów, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia, a w szczególności do nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych), wychowawców zatrudnionych w internatach, nauczycieli przedszkoli, pedagogów szkolnych, logopedów, nauczycieli akademickich pracujących z niesłyszącymi i słabo słyszącymi studentami oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych problematyką surdopedagogiki.
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół. 

Sylwetka absolwenta

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do skutecznego komunikowania się językowego z osobami z uszkodzonym słuchem. Studia wyposażają słuchaczy w kwalifikacje potrzebne do pracy w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych z uczniem niesłyszącym i słabosłyszącym. Studia dają kwalifikacje nauczyciela wspomagającego oraz rehabilitanta osób z uszkodzeniami słuchu. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie surdopedagogiki. Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących).

 

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2460,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 850,00zł
II rata (II semestr): 810,00zł
III rata (III semestr): 800,00zł
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Wymagane dokumenty

  1. Podanie
  2. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia za zgodność z oryginałem
  3. Potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
    (suplement do dyplomu lub zaświadczenie o zakończeniu kursu kwalifikacyjnego)
  4. Kserokopia dowodu tożsamości
  5. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)