Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.

Realizacja: Kraków, Rzeszów


Zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że rekrutacja trwa nadal.
Serdecznie zapraszamy!

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 350 godzin i 150 godzin praktyk realizowane w 12 miesięcy
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiego Centrum Edukacji przy ul. Bronowickiej 73, 30-091 Kraków
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu: Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela

Cel kształcenia

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy merytorycznej absolwentów studiów wyższych kwalifikacjami pedagogicznymi, wymaganymi do pracy w szkole/placówce oświatowej. Studia zapewniają uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

Adresat studiów

Studia są prowadzone dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiądzie kompetencje pedagogiczne, które pozwolą mu w sposób kompleksowy realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach oświatowych. Będzie umiejętnie organizował współpracę ze środowiskiem wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i społecznym w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych. Wiedza zdobyta na studiach pozwoli mu diagnozować możliwości i potrzeby uczniów i wychowanków, a także wspierać ich w pokonywaniu trudności i osiąganiu zamierzonych efektów w kształceniu oraz funkcjonowaniu w społeczności szkolnej. Absolwent będzie również potrafił kierować własnym rozwojem zawodowym, dokonywać ewaluacji i dbać o rozwój uczniów.

 

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Uczestnicy uzyskują kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Zdobędą wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz umiejętności metodyczne, niezbędne nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Praktyki pedagogiczne umożliwią nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych. Integralną częścią studiów jest kształcenie w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i mediów w edukacji, w tym w pracy dydaktycznej na zajęciach szkolnych.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych,
 • zdanie przewidzianych programem egzaminów
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2700,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 900,00zł
II rata (II semestr): 900,00zł
III rata (III semestr): 900,00zł
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Wymagane dokumenty

 1. Podanie
 2. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 3. Kserokopia dowodu tożsamości
 4. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)