Oligofrenopedagogika z Elementami Psychologii Rewalidacyjnej

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.


Realizacja: Kraków, Rzeszów,
Zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk realizowane w 12 miesięcy
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki z Elementami Psychologii Rewalidacyjnej

Cel kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresat studiów

Studia są prowadzone dla absolwentów studiów (posiadających przygotowanie pedagogiczne), pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich zainteresowanych pracą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Studia te dają możliwość uzupełnienia kwalifikacji osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczna i praktyczną w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci zdobędą kwalifikacje uprawniające ich do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku nauczyciela – oligofrenopedagoga w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej, nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwenci studiów podyplomowych posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji (prowadzenia zajęć) osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak również do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć). Poza nauczaniem absolwenci będą posiadali kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie przewidzianych programem egzaminów
 • zaliczenie praktyk zawodowych
 • wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2700,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 900,00zł
II rata (II semestr): 900,00zł
III rata (III semestr): 900,00zł

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

 

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Wymagane dokumenty

 1. Podanie
 2. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 3. Potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
  (suplement do dyplomu lub zaświadczenie o zakończeniu kursu kwalifikacyjnego)
 4. Kserokopia dowodu tożsamości
 5. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)