Neuropedagogika

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.


Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

 • studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 320 godzin (w tym 60 godzin w formie e-learningu) realizowane w 12 miesięcy
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu neuropedagogiki.

Cel kształcenia

Celem studiów jest  prezentacja i pogłębiona analiza zagadnień neuropedagogiki oraz zdobycie umiejętności pozwalających na jej zastosowanie i wykorzystanie w praktyce szkolnej, opiece nad dziećmi, organizacji pozaszkolnych form nauki.

Adresat studiów

Studia adresowane są do  nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych, pedagogów i psychologów, absolwentów wyższych uczelni z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów posiądą wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania mózgu, przyjaznych metod nauczania oraz metod coachingu wykorzystywanych w pracy pedagogicznej. Zdobyte umiejętności i kompetencje będą przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych, w instytucjach nadzoru pedagogicznego, edukacji nieformalnej, a także w ośrodkach terapii pedagogicznej i poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość kształcenia –2800,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 940,00 zł
II rata (II semestr): 930,00 zł
II rata (III semestr): 930,00 zł
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul.
Bronowicka 73,

e-mail: godn@gce.krakow.pl , gce@gce.krakow.pl,  tel.: 730 039 431, 661 247 200

tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92,

Wymagane dokumenty

 1. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 2. Kserokopia dowodu tożsamości
 3. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)
 4. Podanie

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)