Gerontologia z elementami geriatrii i psychologii starzenia się

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.


Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

 • studia nadające kwalifikacje, trwające 2 semestry
 • program studiów obejmuje 210 godzin
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Gerontologii z elementami geriatrii i psychologii starzenia się.

Cel kształcenia

Starzenie się społeczeństwa powoduje wzrost liczby osób w podeszłym wieku. Jednocześnie wydłużanie się życia i coraz skuteczniejsze leczenie chorób warunkuje potrzebę opieki nad osobami w podeszłym wieku, którą nie zawsze może zapewnić rodzina.

Kształcenia podyplomowe w zakresie geriatrii z elementami psychologii dostarczy słuchaczom podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania psychospołecznego osób w okresie późnej dorosłości, chorób przewlekłych oraz leczenia i form pomocy.

Adresat studiów

Adresatami studiów są absolwenci studiów wyższych licencjackich i magisterskich z obszaru medycyny, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej, nauk humanistycznych: m.in. pielęgniarstwo, pedagogika, praca socjalna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz inne kierunki humanistyczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu: podstaw geriatrii oraz chorób wymagających przewlekłego postępowania opiekuńczego. Będzie posiadał wiedzę umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług w podległej mu instytucji, w odniesieniu do personelu zajmującego się pielęgnowaniem, rehabilitacją oraz sprawami socjalnymi pensjonariuszy. Absolwent będzie posiadał też kompetencję do zajmowania stanowisk kierowniczych różnych szczebli (w zależności od wyjściowego poziomu i kierunku wykształcenia) w zakładach opieki zdrowotnej oraz w instytucjach opiekuńczych nie będących zakładami opieki zdrowotnej (domy pomocy społecznej, domy opieki). Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnianie absolwenta w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą opieką nad osobami starszymi.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość kształcenia –1 890,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 950,00zł
II rata (II semestr): 940,00zł
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul.
Bronowicka 73,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200

tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92,

Wymagane dokumenty

 1. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 2. Kserokopia dowodu tożsamości
 3. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)
 4. Podanie

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)