Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

zapisz się na studia »

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne


Realizacja: Kraków, Rzeszów,

Zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 360 godzin oraz 150 godzin praktyk realizowane w 12 miesięcy
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu

Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Adresat studiów

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych uzyska przygotowanie teoretyczne i kompetencje praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wiedza merytoryczna umożliwi absolwentowi studiów przygotowanie i prowadzenie zajęć
w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej w tych obszarach edukacyjnych, które wskazuje podstawa programowa dla danego obszaru edukacyjnego.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej, przedszkolu oraz innych formach edukacji przedszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie przewidzianych programem egzaminów
 • zaliczenie praktyk zawodowych
 • wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2700,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 900,00zł
II rata (II semestr): 900,00zł
III rata (III semestr): 900,00zł

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

 

DOFINANSOWANIE

Istnieje możliwość otrzymania min. 50% zwrotu  kosztów związanych z rozpoczętymi studiami zgodnie z regulaminem określającym zasady udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie o którym mówi  ZARZĄDZENIE nr 80/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 

 

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Wymagane dokumenty

 1. Podanie
 2. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 3. Potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
  (suplement do dyplomu lub zaświadczenie o zakończeniu kursu kwalifikacyjnego)
 4. Kserokopia dowodu tożsamości
 5. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora  – Galicyjską Fundację WIR wyłącznie w celach rekrutacyjnych
w zakresie, w jakim  wyraźnie i w sposób jednoznaczny dopuszczają to obowiązujące
w zakresie ochrony danych osobowych regulacje prawne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy Administratora.

Podst. Prawna: tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym: